JOIN US

 • ฝ่ายจัดซื้อ
  คุณสมบัติ - เพศหญิง-ชาย (ชายผ่านเกณ์ทหารแล้ว) - อายุ 22-30ปี - วุฒิปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์เคมี) - ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ฝ่ายเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
  - เพศหญิง-ชาย (ชายผ่านเกณ์ทหารแล้ว)
  - อายุ 22-30ปี
  - วุฒิ ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  - เพศหญิง-ชาย (ชายผ่านเกณ์ทหารแล้ว)
  - อายุ 22-30ปี
  - วุฒิปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์เคมี)
  - ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ฝ่ายขายและการตลาด
  - เพศหญิง-ชาย (ชายผ่านเกณ์ทหารแล้ว)
  - อายุ 27-35ปี
  - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  - สามารถเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
  - ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  - เพศหญิง-ชาย (ชายผ่านเกณ์ทหารแล้ว)
  - อายุ 22-27 ปี
  - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี